Aktualno艣ci
  1. Wygrywamy u siebie :)
  2. Jutro gramy u siebie.
  3. Przegrywamy z SMS-em.
  4. 馃敟PASSA ZWYCI臉STW馃敟
  5. 馃敟3 WYGRANA Z RZ臉DU 馃敟

Przetwarzanie danych

Informujemy, 偶e w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem zbioru danych, w kt贸rym przetwarzane s膮/ b臋d膮* Pani/ Pana* dane osobowe jest Klub Pi艂ki R臋cznej Gryfino ul. 1 Maja 15L 74-100 Gryfino. Dane b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu realizowania zada艅 wynikaj膮cych z dzia艂alno艣ci Towarzystwa.Informujemy, 偶e w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem zbioru danych,聽 w kt贸rym przetwarzane s膮/ b臋d膮* Pani/ Pana* dane osobowe jest Klub Pi艂ki R臋cznej Gryfino z siedzib膮 w Gryfinie, ul. 1 Maja 15L, 74-100 Gryfino. Dane b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu realizowania zada艅 wynikaj膮cych z dzia艂alno艣ci Towarzystwa.

1. Z Administratorem mo偶na si臋 kontaktowa膰 pisemnie, za pomoc膮 poczty tradycyjnej na adres: ul. 1 Maja 15L, 74-100 Gryfino, lub email: biuro@kprgryfino.pl

2. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶na si臋 kontaktowa膰 pisemnie, za pomoc膮 poczty tradycyjnej na adres: ul. 1 Maja 15L, 74-100 Gryfino, lub email: biuro@kprgryfino.pl

3. Do zada艅 Administratora nale偶y wykonywanie zada艅 z zakresu:聽– rozwoju profesjonalnego wsp贸艂zawodnictwa w pi艂ce r臋cznej poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych,- upowszechnianie i rozw贸j kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Gryfino,- promocja pi艂ki r臋cznej jako dyscypliny sportu,- prowadzenie dzia艂alno艣ci na rzecz rozwoju i promocji miasta Gryfino,

4. Administrator przetwarza Pa艅stwa dane osobowe w 艣ci艣le okre艣lonym, minimalnym zakresie niezb臋dnym do osi膮gni臋cia cel贸w, o kt贸rych mowa powy偶ej. W szczeg贸lnych sytuacjach Administrator mo偶e przekaza膰/powierzy膰 Pa艅stwa dane innym podmiotom. Podstaw膮 przekazania/powierzenia danych s膮 przepisy prawa (np. s膮dy, policja, administracja skarbowa, instytucje zwi膮zane z obs艂ug膮 szeroko poj臋tych funduszy unijnych, podmioty jak ZUS, PFRON) lub na podstawie um贸w powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

5. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do realizacji celu dla jakiego zosta艂y zebrane oraz zgodnie z zasadami archiwizacji danych okre艣lonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustaw臋 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustaw臋 z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporz膮dzenie Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz贸w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia艂ania archiw贸w zak艂adowych.

6. Podanie przez Pana/Pani膮 danych osobowych jest zale偶ne od obszaru w jakim przetwarzane s膮 dane osobowe u Administratora, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczeg贸lnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

7. W zwi膮zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys艂uguje Pani/Panu prawo do:- 偶膮dania od Administratora dost臋pu do Pani/Pana danych osobowych,- 偶膮dania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,- 偶膮dania od Administratora usuni臋cia Pani/Pana danych osobowych,- 偶膮dania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

8. Z powy偶szych uprawnie艅 mo偶na skorzysta膰 w siedzibie Administratora, pisz膮c na adres Administratora lub drog膮 elektroniczn膮 kieruj膮c korespondencj臋 na adres biuro@kprgryfino.pl
Ma te偶 Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, i偶 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz膮cych narusza przepisy Rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem w艂a艣ciwym dla ww. skargi jest: Urz膮d Ochrony Danych Osobowychul. Stawki 200-193 Warszawa

9. Osoba kt贸rej dane przetwarzane s膮 na podstawie zgody wyra偶onej przez t臋 osob臋 ma prawo do cofni臋cia tej zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

10. Administrator dok艂ada wszelkich stara艅, aby zapewni膰 wszelkie 艣rodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy艣lnym zniszczeniem, przypadkow膮 utrat膮, zmian膮, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost臋pem, zgodnie ze wszystkimi obowi膮zuj膮cymi przepisami